Mūsu vērtības

Mūsu vērtības

Turpmākais vērtību izklāsts apkopo Avis pārliecības un pieeju biznesa veikšanā visā pasaulē.

Biznesa ētika

Mēs uzskatām, ka tas ir mūsu akcionāru, mūsu klientu un mūsu darbinieku interesēs, veidot un saglabāt labu publisko tēlu. To lielā mērā nodrošina strikta biznesa ētikas normu ievērošana ikdienas darbā. Patiešām, godīgums un taisnīgums ir būtisks pamats visai Avis darbības filozofijai.

Klienti

Mūsu ikdienas darbs ir pakļauts augstiem kvalitātes standartiem, kas nodrošina maksimālu klientu vajadzību apmierināšanu. Šis darba vadmotīvs uztur Avis industriju un vairo mūsu klientu uzticību un cieņu.

Darbinieki

Avis iestājas par cieņas pilnām, uz savstarpēju uzticību balstītām attiecībām darbinieku vidū. Pastāvīga zināšanu un prasmju pilnveidošana, konkurētspējīgas atzinību un atalgojuma sistēmas raksturo Avis darba vidi. Mēs esam par aktīvu darbinieku motivācijas sistēmu, karjeras izaugsmi Avis kompānijā gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Avis cenšas nodrošināt tādus darba apstākļus, lai palīdzētu darbiniekiem nepārtraukti attīstīt pašiem sevi.

Menedžments un vadība

Mūsu menedžments balstās uz decentralizāciju un vietēju autonomiju, ko balsta spēcīgi atbalsta dienesti un vadība no Avis mātes uzņēmuma. Pārdomāts un vienots publiskais tēls, augsts pakalpojumu līmenis un darba efektivitāte, nodrošina sekmīgu uzņēmējdarbību visā pasaulē.

„We Try Harder” sauklis

Mēs uzskatām, ka ilgtspējīga konkurētspēja veidojas no pastāvīgu jauninājumu ieviešanas. Lai to sasniegtu, mēs ikdienā meklējam iespējas uzlabot savu darbu un Avis sniegtos pakalpojumus. Mēs nekad nevilcināmies pielāgoties jauniem, daudz produktīvākiem darba risinājumiem. Mēs aktīvi iedrošinām viens otru „centies vairāk” un „varēt izdarīt”. Strādājot UZTICĪBAS apstākļos visos darbinieku līmeņos, vienīgā kļūda ir neizmēģināt kaut ko jaunu.

Sabiedrība

Mēs darbojamies kā atbildīgi sabiedrības locekļi, ievērojot visu to valstu likumus, kuros Avis ir pārstāvēts. Mēs apzināmies un respektējam vietējo iedzīvotāju pārliecības, raksturiezīmes un paražas.

Vide

Mēs apzināmies mūsu korporatīvo atbildību attiecībā uz pasaules brīvību, sabiedrisko veselību un drošību, kā arī vides aizsardzību. Mēs šajā ziņā pilnībā pakļaujamies visām likumu normām un aktīvi iesaistāmies dabas aizsardzības un drošības pasākumos.

Piegādātāji

Mēs nodrošinām godīgumu un profesionālismu sadarbībā ar piegādātājiem un sagaidām to pašu pretī. Mēs tiecamies pēc ekonomiskas kvalitātes un efektivitātes visās attiecības ar piegādātājiem un, kur tas ir iespējams, pēc ‘pievienotās vērtības’ abpusējam labumam. Mēs nepārtraukti attīstām stratēģiskas alianses un partnerattiecības ar lielām ceļojumu industrijas organizācijām. Uz abpusēju cieņu balstīta sadarbība, ceļ abu sadarbības pušu darbības kvalitāti, vairo kompāniju atpazīstamību un reputāciju.

Izmaksas

Izmaksu efektivitātes nodrošināšana ir viens no pamatjautājumiem mūsu biznesā. Nepārtraukti tiek meklēti veidi, kā samazināt izmaksas, bet tajā pašā laikā paaugstināt pakalpojumu kvalitāti.

Facebook Avis